Όροι χρήσης

Τί είναι το GDPR ?

Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη παραδοχή των παρακάτω όρων χρήσης στο σύνολό τους. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις στο σύνολό τους, παρακαλούμε αποχωρήστε από το παρόν διαδικτυακό τόπο άμεσα.

Κανένα στοιχείο που περιέχει ο παρών ιστότοπος δεν υπερισχύει του διαχωρισμού εταιρικής ευθύνης μεταξύ μεμονωμένων εταιρικών οντοτήτων. η Elmech Systems GP. Για λόγους ευκολίας και απλούστευσης στον παρόντα ιστότοπο, οι εν λόγω όροι, καθώς και όροι όπως, «εταιρεία», «εμείς», «μας» και «της», χρησιμοποιούνται περιστασιακά ως συντομευμένες αναφορές σε μία ή περισσότερες οντότητες της Elmech Systems GP.

Αυτές οι αναφορές δεν αντικατοπτρίζουν την επιχειρησιακή ή εταιρική διάρθρωση της Elmech Systems GP. Επιπλέον, οι οντότητες που απαρτίζουν την Elmech Systems GP έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με πολυάριθμους πελάτες, προμηθευτές, κρατικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς. Για λόγους ευκολίας και απλούστευσης, όροι όπως «κοινοπραξία», «εταιρική σχέση», «μέλος κοινοπραξίας» και «εταίρος» μπορεί να χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν επιχειρηματικές σχέσεις που περιλαμβάνουν κοινές δραστηριότητες και κοινά συμφέροντα, ωστόσο οι εν λόγω όροι μπορεί να μη δηλώνουν επακριβώς την έννομη σχέση μεταξύ οντοτήτων.

Άδεια χρήσης

Επιτρέπεται να εκτυπώνετε και να κατεβάζετε αποσπάσματα από αυτόν τον ιστότοπο για προσωπική, μη εμπορική χρήση βάσει των κατωτέρω:

  • να μην τροποποιήσετε με κανένα τρόπο κανένα έγγραφο ή σχετικά γραφικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο,
  • να μη χρησιμοποιήσετε κανένα γραφικό στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο ξεχωριστά από το κείμενο που το συνοδεύει, και
  • να εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα οι δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων της Elmech Systems GP, καθώς και η παρούσα δήλωση αδείας.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας για το σύνολο του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο ( elmechsystems.gr ) (περιλαμβανομένης κάθε φωτογραφίας και εικόνας γραφικών) ανήκουν στην Elmech Systems GP. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση αποσπασμάτων από αυτόν τον ιστότοπο, εκτός όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

© Elmech Systems GP 2012 – 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Σύνδεσμοι προς και από άλλους ιστότοπους

Οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνση. Η Elmech Systems GP δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους τρίτων, δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για αυτούς τους ιστότοπους, το περιεχόμενό τους ή τη διαθεσιμότητά τους. Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτων, θα το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

• Η Elmech Systems GP δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ή διασφάλιση όσον αφορά τον παρόντα ιστότοπο. Το υλικό δεν νοείται ως οριστική γνωμοδότηση για καμία συγκεκριμένη κατάσταση. Αποκλείεται κάθε σιωπηρή εγγύηση και κάθε σιωπηρός όρος στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Η Elmech Systems GP δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και αποκλείει κάθε υποχρέωση αποζημίωσης, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε σχέση με την επίσκεψη και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό κάθε υποχρέωσης αποζημίωσης για σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις, ή παραπλανητικές ή δυσφημιστικές δηλώσεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Τα Ελληνικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία επί κάθε αξίωσης που απορρέει ή σχετίζεται με επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι παρόντες όροι και οι παρούσες προϋποθέσεις θα διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.